Tagged: مهارتهاي مديريتي نظري يا عملي

پیشتازان مدیریت پروژه افق 0

پیشتازان مدیریت پروژه افق

معرفی سایت پیشتازان مدیریت پروژه افق در PMP Iran مقاله جالب و خواندنی در سایت PMP Iran  برای معرفی سایت پیشتازان مدیریت پروژه افق ارائه شده که مطالعه آن برای بازدیدکنندگان سایت Pmanagers.org خالی...

تجربه مدیریت پروژه در ایران 2

تجربه مدیریت پروژه در ایران

چرا در ايران مباحث مديريتي ارزش و جايگاه واقعي خود را ندارند؟ به عنوان يك شخص حرفه اي، تجربه مدیریت پروژه در ایران براي شما چگونه بوده است؟ پس از پانزده سال زندگی و سابقه...