Tagged: مدیریت پروژه نظری

Emotionally Intelligent PMP 0

Emotionally Intelligent PMP

Emotionally Intelligent PMP: To be an Excellent PMP having high IQ is very good, but having high EQ is more important To become an Emotionally Intelligent PMP, one should avoid the following: 1. Don’t...

Iranian Project Management Office 0

ابزار و تکنیک مدیریت جلسه

 بررسی نحوه استفاده از ابزار و تکنیک مدیریت جلسه برای تشکیل جلسات موثر و نکاتی از تجربیات شخصی خود از مشاوره مدیریت در ایران پیرامون این موضوع در جلسه مشاوره با یکی از شرکتهای خوب نفت...

پیشتازان مدیریت پروژه افق 0

پیشتازان مدیریت پروژه افق

معرفی سایت پیشتازان مدیریت پروژه افق در PMP Iran مقاله جالب و خواندنی در سایت PMP Iran  برای معرفی سایت پیشتازان مدیریت پروژه افق ارائه شده که مطالعه آن برای بازدیدکنندگان سایت Pmanagers.org خالی...

مشاور متخصص مدیریت پروژه 0

مشاور متخصص مدیریت پروژه

هانی عماری مشاور متخصص مدیریت پروژه در مورد ویژگیهای این متخصصین و ارزشمندی گواهینامه حرفه ای و بین المللی پی ام پی مطالبی را ارائه می دهند مشاور متخصص مدیریت پروژه (به انگلیسی: PMP)...

مدیریت پروژه PMP 0

مدیریت پروژه PMP

مدیریت پروژه PMP لازمه نوین در هر پروژه برای مدیریت حرفه ای طبق استانداردهای جهانی در صورتیکه شما کارفرمای پروژه ای برای اقدام بازرگانی، عمرانی، آموزشی، حقوقی، مشاوره ای، یا در پروسه عملی کردن هر...