هفت عادت مردمان موثر:

1.       عامل بودن

2.       آغاز كار با در نظر گرفتن پایان آن

3.       نخست به اولین ها بپردازيم

4.       برد- برد بينديشيم

5.       اول بفهميم سپس بفهمانيم

6.       هم افزایی يا سینرژی

7.       اره خود را تیز كنيم، مبحث پیشرفت مستمر

ديدگاه اخلاقي و عرفاني آقاي كاوي

برداشت معنوي آقاي كاوي از مهارتهاي مديريت به حساب بانکی عاطفی افراد باز مي گردد.  و تا اين امر براي هر شخص روشن نشود،‌نمي تواند چرايي ديدگاه عرفاني و فلسفي آقاي كاوي را درك كند.  پنج سرمایه ای که حساب بانکی عاطفه را انباشته می سازد عبارتند از درک دیگران، توجه به جزئیات، تعهد به قول و قرارها، تعهد به قول ها و تعهدات، و ابراز بزرگواری كه پايه هاي اخلاق و Ethics در روابط حرفه اي كاري يا خانوادگي و اجتماعي مي باشند.

در اينده بخشهايي از كتاب را به صورت خلاصه ترجمه كرده و ديدگاهها و نظرات خود را به هفت عادت مردمان موثر ارائه خواهم داد.