مدیریت پروژه PMP

مدیریت پروژه PMP لازمه نوین در هر پروژه برای مدیریت حرفه ای طبق استانداردهای جهانی

مدیریت پروژه PMPدر صورتیکه شما کارفرمای پروژه ای برای اقدام بازرگانی، عمرانی، آموزشی، حقوقی، مشاوره ای، یا در پروسه عملی کردن هر گونه ایده نوین هستید، با تفکر مدیریت پروژه ای حرفه ای، زودتر به هدف عملیاتی کردن ایده خود خواهید رسید.   مدیریت پروژه PMP این امکان را به شما می دهد که در چارچوب استاندارد جهانی به توسعه و بسط ایده های خود بپردازید تا به هنگام اجرایی کردن آن، بخش های مختلف اجرا در حوزه های مختلف دانش، دقیقا متوجه نیازهای شما شده و برای عملیاتی کردن بخشهای خود در راستای نیازهای سازمان سریعتر و بهتر حرکت کنند.

مدیریت پروژه PMP برای تعامل با شرکت های بین المللی

افزون بر نیاز سازمان به بهرمندی از مدیریت پروژه PMP، در صورتیکه کارفرمایان قصد همکاری یا تعامل با شرکتهای خارجی و بین المللی داشته باشند، به کمک اصول مدیریت پروژه PMP می توانند زبان مشترک حرفه ای با همتای خود استفاده کنند تا مقاصد و اهداف و برنامه های خود را در بخش “ارتباطات موثر” بهبود و تسریع دهند.

گروه پیشتازان مدیریت پروژه افق اولین گروه مبتکر مدیریت پروژه PMP جمعی

مدیریت پروژه PMP در تخصص های مختلف به صورتهای متفاوت اجرا می شود، و چیدن همه تخصص ها در کنار هم برای نتیجه بهتر کار هر ارگان و گروهی نیست.  گروه پیشتازان مدیریت پروژه افق با همکاری اعضای حرفه ای PMP و تعامل حرفه ای بین اعضای خود در هر زمینه قابلیت ارائه خدمات مدیریت پروژه PMP می باشد.

گروه پیشتازان مدیریت پروژه افق اولین مبتکر ارائه خدمات تخصصی مدیریت پروژه حرفه ای برای برنامه ریزی و کنترل در سطح پروژه ، طرح، پورتفولیو و سازمان طی تجمیع دانش و تجربیات مرتبط و هماهنگی سازی بین متخصصین با گرایش های مختلفی همچون مهندسی، حقوقی، ارتباطات و روانشانسی با مفهوم واحد و تصویر مورد اتفاق بر مبنای استاندارد های بین المللی PMBOK با تفکر ایجاد سیستم مدیریت پروژه هوشمند و چابک Agile می باشد. برخی از این خدمات به شرح زیر می باشند:

  • افزایش بازدهی
  • کاهش هزینه و زمان اجرا
  • ایجاد ارتباط بین عوامل پروژه
  • همسو سازی اهداف پروژه با اهداف کلی سازمان
  • بهبود و ارتقای کیفیت
  • ذخیره سازی تجربیات پروژه
  • کاهش ریسک های منفی پروژه
  • حصول اطمینان از پایان پروژه در زمان تعهد شده

 در صورت نیاز به مشاوره در این زمینه با ما تماس بگیرید.

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This