مديريت پروژه براي همه

چرا مديريت پروژه براي همه افراد جامعه مفيد و الزامي است؟

چرا بايد براي آينده بهتر به فرزندانمان مهارتهاي مديريتي آموزش دهيم؟

شايد افراد زيادي مديريت پروژه را فقط مرتبط با كارهاي عمراني بدانند، يا حتي مي دانند كه پروژه به هر كاري اطلاق مي شود كه نياز به هماهنگي بين عوامل مختلف دارد، ولي فكر مي كنند كه بايد حتما اداري يا تجاري باشد.  در اين مقاله به صورت كوتاه توضيح خواهيم داد كه هر شخصي در جامعه نيازمند به دانستن اصول مديريت پروژه مي باشد و چرا مديريت پروژه براي همه مفيد و الزامي است!

امديريت پروژه براي همهمروز كه از خواب بيدار شديد چه كرديد؟ آيا برنامه اي از كارهاي روز براي خود در ذهن داشتيد؟ آيا براي انجام كارهاي خود اولويت بندي كرديد؟ براي زمان مورد نياز و هزينه ها و نحوه انجام آنها برنامه اي داريد؟ هر شخص موفقي به خوبي مي داند كه بدون برنامه ريزي و ارزيابي عوامل موثر هر كاري، كسب موفقيت در آن كار با شانس كمتري به وقوع خواهد پيوست.  متاسفانه در جامعه ما كه بهانه هاي ترافيك و روحيات افراد و فساد اداري براي همه قابل توجيه است، مديريت كارها نيز با مشكلهاي زيادي روبرو خواهند شد. ولي شخصي موفق و در جامعه حرفه اي شناخته مي شود كه از اين بهانه ها استفاده نكند و كم كاري و مديريت بد خود را با اين بهانه توجيه نكند.

بسياري براي انجام كارهاي اداري و تجاري خود مي دانند كه مديريت پروژه براي همه اصناف حائز اهميت است، ولي خوب است دانشجويان، فرهنگيان و حتي خانه داران عزيز بدانند كه مهارتهاي مديريت پروژه براي همه مفيد مي باشد.  پروژه الزاما جهت كسب درآمد نيست، بلكه ممكن است مقدمه اي براي ساير موفقيت ها در زندگي مانند تحصيلات، خدمت، و محبوبيت در جامعه و خانواده باشد.  چه خوب است اگر اساتيد،‌ مربيان،‌و اوليا با اين مهارت آشنايي كامل داشته باشند تا دانش آموزان و فرزندان حرفه اي براي آينده جامعه آموزش و پرورش دهند.

مهارتهاي مديريت پروژه همچون برنامه ريزي ابعاد كار، زمان و هزينه مورد نياز، بهبود كيفيت، روابط عمومي، ارتباطات بهتر، شناخت موانع و خطرها، استعلام و ارزيابي عوامل و نيازهاي خارجي، و مديريت همه عوامل موثر در موفقيت پروژه، باعث تكميل كار در زمان سريعتر با هزينه كمتر و كيفيت بهتر مي شود.  شايد بسياري فكر كنند كه اين مهارتها فقط در دانشگاهها قابل تدريس باشد، ولي با ساده كردن موضوعهاي مطروحه براي مخاطبين خاص، همه افراد جامعه در هر سن و قشري مي توانند از اين مهارتها در كارهاي خود به خوبي استفاده كنند.

آيا شما خيريه اي مديريت مي كنيد؟ آيا در جلسات اوليا و مربيان مدرسه فرزندانتان شركت مي كنيد؟ آيا در مشكلات اقتصادي خانواده به بن بست رسيده ايد؟ يا اينكه با شركا و يا خانواده خود بر سر مسائلي به جز مالي درگير هستيد؟ براي هر معضل و مشكلي، مي توان به صورت يك پروژه به آن فكر كرد، و با استفاده از مهارتهاي مديريتي موانع را برطرف كرده و موفقيت را به دست آوريد.  با مطالعه بيشتر و تماس با مديران حرفه اي و مربيان با تجربه به اين نتيجه خواهيد رسيد كه مديريت پروژه براي همه مفيد و الزامي است.  براي آشنايي بيشتر با اين موضوع، خواندن اين مقاله Teaching Children Project Management: Important Life Skill خالي از لطف نيست.

نظر شما چيست؟ ما چگونه مي توانيم به شما كمك كنيم؟ اين بحث ادامه دارد….

You may also like...

3 Responses

  1. February 6, 2016

    […] اين مقاله با بررسي مديريت صف نانوايي، پيرو مبحث مديريت براي همه با مثالهاي واقعي، بهره مندي از مهارتهاي مديريت در همه […]

  2. February 14, 2016

    […] كه در مباحث قبلي ذكر شد، مديريت در همه امور زندگي حائز اهميت است و مديريت صحيح نياز به مهارتهاي مديريتي […]

  3. February 6, 2017

    […] بخش ارائه می نمایند.  همانطور كه در مباحث قبلي ذكر شد، مديريت در همه امور زندگي حائز اهميت است و مديريت صحيح نياز به مهارتهاي مديريتي […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This