مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی OPM3

مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی چیست؟

مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانیتغییرات سریع بازار، در کنار پیچیدگی رو به افزایش اقتصاد، و رقابت سخت نفس گیر جهانی شدن شرکتها، مدیران را ناگزیر کرده تا استراتژی های خود را بازنگری کنند تا بتوانند انتظارات مشتریان و ذینفعان خود را طبق نیازهای بازار امروز محقق سازند. به همین دلیل، مدیران پروژه باید برای تضمین موفقیت سازمان خود، بر چابکی و توامندی مدیریت پروژه حرفه ای متمرکز شوند، تا با رویکرد پروژه محور و اعتلای فرهنگ سازمانی خود بتوانند پروژه ها و طرح های در راستای پشتیبانی اهداف سازمانی خود را اجرا کنند.  با بکار گیری مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی هدف آنها، برگزیدن اقدامات مشخصی به منظور اجرای استراتژی سازمانی، ارائه عملکرد بهتر، کسب نتایج بهتر و ایجاد مزیت رقابتی پایدار می باشد.

هدف مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی

مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی یا OPM3 ایجاد مبنای برای برقراری رابطه میان استراتژی و مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه می باشد.  مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی نشان می دهد که کاربرد بهترین شیوه که در حال حاضر در یک صنعت خاص جهت دستیابی به هدف یا مقصود معینی در حال استفاده می باشد، چگونه به تحقق بهبودهای سازمانی  کمک می کند. این مدیریت پروژه سازمانی، چارچوبی برای احرای استراتژی است که به شکلی مداوم و قابل پیش بینی، منجر به ایجاد عملکرد بهتر، نتایج بهتر و همچنین ایجاد مزیت رقابتی پایدار می کند.  چون این مدیریت پروژه سازمانی به یکپارچه سازی موارد زیر می پردازد:

– دانش در خصوص فرآیندهای پروژه، طرح، و پورتفولیو

– استراتژی سازمانی شامل ماموریت، چشم انداز، اهداف و آرمان ها

– کارکنان و منابع نیروی انسانی شایسته

– فرایندها و پیاده سازی مراحل بهبود فرآیندها

مزیت به کارگیری مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی

مزیت اصلی به کارگیری OPM3 شامل موارد زیر می باشد:

  • رابطه استوارتر بین استراتژی سازمان و عملیات اجرا
  • اثر بخشی عملیات و عملکرد قابل پیش بینی در تحویل
  • بهره وری بیشتر و کیفیت بهتر محصول
  • کاهش هزینه و دوباره کاری

که باعث مزیت های ثانوی به شرح زیر می شود:

  • مزیت رقابتی بهبود یافته
  • بهبود در میزان رضایتمندی و نگهداری مشتری
  • سهم بیشتر در بازار

در نتیجه سود بالاتر و موفقیت اهداف کلی سازمان

برای معلومات بیشتر نسبت به این موضوع و پیاده سازی مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی در سازمان خود با جناب آقای دکتر عماری تماس بگیرید.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This