خدمات مدیریت پروژه طبق PMBOK

ادامه شرح خدمات مدیریت پروژه طبق PMBOK

بحثهای مدیریت پروژه فقط مختص به پروژه های ساختمانی نمی باشد.  علم و دانش مدیریت پروژه برای هر هدفی که با برنامه در زمان مشخصی باید به سرانجام خاصی برسد مفید می باشد.  زمینه های فعالیت و خدمات مدیریت پروژه قابل ارائه گروه پیشتازان مدیریت پروژه افق در حوزه های مختلف دانش اصول PMI طبق استاندارد PMBOK به صورت تیتر وار و خلاصه به شرح زیر می باشد:

خدمات-مدیریت-پروژه-پی-ام-باک

نرم افزار مدیریت پروژه ها

 • نرم افزار کنترل و برنامه ریزي پروژه ها
 • انبار مجازي و مدیریت مصالح و کنترل موجودي
 • کنترل و کاهش هزینه انجام پروژه ها
 • مدیریت منابع، افراد و ماشین آلات
 • دیجیتالی شدن کلیه اسناد و مدارك پروژه از قبیل دستور کارها، صورت مجلسها، مجوزها و …
 • امکان مونیتورینگ پروژه ها از محل کار مدیران سازمان
 • ایجاد بانک اطلاعات کامل از پیمانکاران و مشاوران
 • مدیریت تصاویر و فیلمهاي پروژه
 • مدیریت معارضان پروژه

مدیریت یکپارچگی پروژه

 • تهیه و توسعه منشور پروژه و برنامه مدیریت پروژه
 • تعیین ارزش نسبی فعالیت هاي پروژه بر مبناي مناسب و مورد تایید جهت اندازه گیري پیشرفت فیزیکی
 • کنترل پیشرفت واقعی و تهیه گزارش تاخیرات و دلایل انحراف و ارائه برنامه جبران تاخیرات
 • بررسی کامل قرارداد پروژه پیش و پس از ابلاغ
 • قراردادي شود و اطلاع رسانی آنها به مدیر پروژه Claim شناسایی مواردي که می تواند منجر به

مدیریت محدوده پروژه

 • جمع آوري الزامات و برنامه ریزي محدوده
 • ممیزي و تایید محدوده
 • کنترل تغییرات محدوده

مدیریت زمان پروژه

 • تعریف فعالیت ها
 • تعیین توالی فعالیت ها
 • برآورد مدت زمان فعالیت ها
 • تدوین برنامه زمانبندي
 • کنترل زمانبندي
 • بروزرسانی برنامه بر اساس درصد پیشرفت هاي واقعی و تاخیرات

مدیریت هزینه پروژه

 • برآورد هزینه  ها
 • برآورد منابع، مصالح، ماشین آلات، نیروي انسانی
 • Cash Flow بودجه بندي هزینه و تهیه برنامه
 • برنامه ریزي منابع، مصالح، ماشین آلات
 • کنترل و تهیه گزارشات دوره اي تطابقی بودجه و هزینه

مدیرییت کیفیت پروژه

 • شناسایی استانداردهاي کیفیتی با توجه به ماهیت پروژه
 • تدوین فرایند کنترل انطباق اجرا و استانداردها

مدیریت منابع انسانی

 • تعیین نقش هاي کلیدي پروژه
 • تدوین ساختار سازمانی پروژه
 • تدوین شرح وظایف و مسئولیت هاي هر نقش
 • تدوین جریان هاي اطلاعاتی در ساختار سازمانی
 • تدوین معیارهاي ارزیابی عملکرد تیم
 • راه اندازي و تشکیل دفتر مدیریت پروژه

مدیریت ارتباطات

 • شناسایی ذي نفعان و تعیین نیازهاي اطلاعاتی ارتباطی آنها
 • تعیین نحوه توزیع اطلاعات بین ذینفعان
 • تدوین فرمت هاي گزارش دهی
 • برگزاري جلسات تسهیل پروژه در سطح کارگاه
 • برگزاري جلسات تسهیل پروژه در سطح کارفرما

مدیریت مستندات پروژه

 • شناسایی الگوي طبقه بندي مورد نیاز
 • شناسایی و جمع آوري مستندات مطابق با لیستهاي از قبل تهیه شده

مدیریت ریسک

 • شناسایی ریسک
 • تحلیل کیفی ریسک
 • تحلیل کمی ریسک
 • تدوین برنامه واکنش به ریسک
 • کنترل و نظارت برنامه واکنش به ریسک

مدیریت تدارکات پروژه

 • تدوین برناه تدارکات مصالح، ماشین آلات
 • تدوین چرخه تامین شامل تهیه فرمها، تعریف ارتباطات کنترل فرآیند
 • اجرا، کنترل و نظارت فرآیندهاي فوق

مدیریت قراردادهاي پروژه

 • تدوین برنامه قراردادها
 • ارزیابی نوع قراردادها
 • تنظیم مفاد قرارداد
 • اختتام پیمان

برای توضیحات بیشتر در مورد هر یک از زمینه ها و در صورتیکه خدمات مشاوره و مدیریت پیمان و پروژه مد نظر شما در لیست فوق ذکر نشده است، با ما تماس بگیرید.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This